Dịch vụ

A2Z Pro Services

about

Chúng tôi tin rằng mọi thành viên của doanh nghiệp đều có trách nhiệm về chất lượng và cải tiến chất lượng. Đội ngũ quản lý cấp cao thông qua thực tiễn và tiêu chuẩn riêng của họ sẽ cố gắng để dẫn dắt nhân viên tuân thủ. Họ sẽ cam kết đầy đủ và phân bổ các nguồn lực cần thiết cho các chính sách và chương trình chất lượng mà A2Z đã khởi xướng.

Mọi người đều có quyền đóng góp vào việc cải tiến chất lượng liên tục. Phương pháp này sẽ tạo điều kiện cho nhân viên tham gia sáng tạo trong việc thiết kế, thực hiện và rà soát các hoạt động cải tiến. Quy trình và kiểm soát chất lượng sẽ được thực hiện theo cách có hệ thống và được lập kế hoạch thông qua hoạt động kinh doanh của công ty.